1. Begripsomschrijving

1.1. Mantelzorger

Een mantelzorger zorgt langdurig, intensief en onbetaald voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is en met wie hij of zij een persoonlijke band heeft. Dat kan een familielid zijn, maar ook een vriend of kennis. Een mantelzorger is geen beroepskracht (definitie Rijksoverheid).

Iemand is ook mantelzorger als uitbetaling van persoonsgebonden budget (PGB) binnen het gezin, familie of vrienden plaatsvindt. Met andere woorden: PGB telt niet mee bij de definitie van mantelzorger. Er is echter een belangrijke uitzondering: Wordt de burger ingekocht van buiten het sociaal netwerk voor hulp/zorg/ondersteuning, dan is diegene geen mantelzorger maar een betaalde kracht.

1.2. Mantelzorgcentraal

Mantelzorgcentraal is het expertisecentrum van Midden-Holland voor mantelzorgers en iedereen die meer wil weten over mantelzorg. Het is opgericht door Palet Welzijn.

1.3. Registratie als mantelzorger in gemeente Bodegraven-Reeuwijk

De mantelzorger zorgt langdurig, intensief en onbetaald voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is en met wie hij of zij een persoonlijke band heeft. Dit houdt in minimaal 8 uur per week en minimaal drie maanden lang.

1.4. Mantelzorgwaardering

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het ‘waarderen’ van mantelzorgers. Zij krijgen vanuit de overheid de opdracht om mantelzorgers een passende waardering te geven. Hoe zij dit precies inrichten verschilt per gemeente. Bij verordening wordt bepaald op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente.

2. Registratie

2.1. Registreren bij Mantelzorgcentraal

2.1.1. Mantelzorgcentraal i.s.m. SAM registreert mantelzorgers in opdracht van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
2.1.2. De mantelzorger is verantwoordelijk voor de juiste opgave van gegevens en het voldoen aan de voorwaarden die de gemeente stelt.
2.1.3 Desgevraagd dient de mantelzorger bewijsstukken te kunnen overleggen aan de gemeente Gouda om aan te tonen dat er door hem of haar aan de voorwaarden (zie 3.1.) wordt voldaan.
2.1.4. Bij twijfel over de juistheid van opgave van de gegevens, kan de gemeente een nacontrole uitoefenen.

2.2. Werkwijze registratie Mantelzorgcentraal

2.2.1. De mantelzorger dient zich voor registratie aan te melden bij Mantelzorgcentraal via de website (www.mantelzorgcentraal.nl).
2.2.2. Mantelzorgcentraal zorgt voor telefonische ondersteuning bij het online invullen, indien dat nodig is.
2.2.3. De coördinator mantelzorg van stichting SAM zal op verzoek van de mantelzorger na registratie telefonisch benaderen voor een persoonlijk gesprek.
2.2.4. Stichting SAM zal de mantelzorger nadat zijn/haar situatie besproken is de ondersteunings- en respijtmogelijkheden aanbieden die aansluiten op de situatie van de mantelzorger.
2.2.5. De mantelzorger ontvangt digitaal een bevestiging van zijn/haar registratie.
2.2.6. Bij geen opgave van een e-mailadres of op verzoek van de mantelzorger kan de bevestiging per brief verstuurd worden.
2.2.7. Landelijke en gemeentelijke actuele mantelzorginformatie ontvangt de mantelzorger drie keer per jaar via het magazine MantelKRACHT.

2.3. Beëindiging registratie

2.3.1. De mantelzorger dient zich uit te schrijven als er geen sprake meer is van het verlenen van mantelzorg volgens de gestelde voorwaarden (zie 3.1). Uitschrijven kan door een mail te sturen naar info@mantelzorgcentraal.nl.
2.3.2. De registratie kan beëindigd worden bij opgave van onjuiste gegevens en informatie.

3. Waardering

3.1. Mantelzorgwaardering

3.1,1. De mantelzorger dient minimaal 18 jaar oud te zijn. Mantelzorgers onder de 18 kunnen gebruik maken van het initiatief 2becool (www.2becool.nl).
3.1.2. Om in aanmerking te komen voor de waardering dient men mantelzorger te zijn voor een inwoner van Bodegraven-Reeuwijk.

3.1.3. De mantelzorger kan één keer per jaar aanspraak maken op de mantelzorgwaardering.
3.1.4. De mantelzorger zorgt langdurig, intensief en onbetaald voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevende is en met wie hij of zij een persoonlijke band heeft. Dit houdt in minimaal 8 uur per week en minimaal drie maanden lang.
3.1.5. De mantelzorger is verantwoordelijk voor de juiste opgave van gegevens en het voldoen aan de voorwaarden die de gemeente stelt.
3.1.6. Mantelzorgcentraal registreert de aanspraak op de mantelzorgwaardering in opdracht van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
3.1.7. Voor het aanvragen van de mantelzorgwaardering worden alle opgegeven gegevens doorgestuurd naar de gemeente.
3.1.8. De gemeente beslist of een mantelzorger in aanmerking komt voor de mantelzorgwaardering.
3.1.9. Bij twijfel over de juistheid van de opgave van de gegevens, kan de gemeente een nacontrole uitoefenen.
3.1.10. Bij opgave van onjuiste gegevens en informatie kan de gemeente de waardering terugvorderen.

4. Klachten / bezwaar

4.1. Klachten over de (afhandeling) van de registratie dienen per omgaande na het ontstaan van de klacht bij Palet Welzijn te worden ingediend via klacht@paletwelzijn.nl. Palet Welzijn zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van een klacht de mantelzorger van een reactie voorzien.

4.2. Wanneer een mantelzorger het niet eens is met het besluit dat is genomen door de gemeente inzake de waardering, kan daartegen in bezwaar worden gegaan. Deze procedure kan opgevraagd worden bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

5. Privacy

Mantelzorgcentraal verwerkt persoonsgegevens van de mantelzorger uitsluitend ten behoeve van de registratie, waardering en de uitvoering van mantelzorgondersteuning in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

6. Toepasselijk recht

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.