1. Begripsomschrijving

1.1. Mantelzorger

Een mantelzorger zorgt langdurig, intensief en onbetaald voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is en met wie hij of zij een persoonlijke band heeft. Dat kan een familielid zijn, maar ook een vriend of kennis. Een mantelzorger is geen beroepskracht (definitie Rijksoverheid).

Iemand is ook mantelzorger als uitbetaling van persoonsgebonden budget (PGB) binnen het gezin, familie of vrienden plaatsvindt. Met andere woorden: PGB telt niet mee bij de definitie van mantelzorger. Er is echter een belangrijke uitzondering: Wordt de burger ingekocht van buiten het sociaal netwerk voor hulp/zorg/ondersteuning, dan is diegene geen mantelzorger maar een betaalde kracht.

1.2. Mantelzorgcentraal

Mantelzorgcentraal is het expertisecentrum van Midden-Holland voor mantelzorgers en iedereen die meer wil weten over mantelzorg. Het is opgericht door Palet Welzijn.

1.3. Mantelzorgwaardering

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het ‘waarderen’ van mantelzorgers. Zij krijgen vanuit de overheid de opdracht om mantelzorgers een passende waardering te geven. Hoe zij dit precies inrichten verschilt per gemeente.

2. Registratie

2.1. Registreren bij Mantelzorgcentraal

2.1.1. Mantelzorgcentraal registreert mantelzorgers in opdracht van de gemeente Gouda.
2.1.2. De mantelzorger is verantwoordelijk voor de juiste opgave van gegevens en het voldoen aan de voorwaarden die de gemeente stelt (zie 3.1.1. t/m 3.1.3.).
2.1.3 Desgevraagd dient de mantelzorger bewijsstukken te kunnen overleggen aan de gemeente Gouda om aan te tonen dat er door hem of haar aan de voorwaarden wordt voldaan.
2.1.4. Bij twijfel over de juistheid van opgave van de gegevens, kan de gemeente een nacontrole uitoefenen.

2.2. Werkwijze registratie Mantelzorgcentraal

2.2.1. De mantelzorger dient zich voor registratie aan te melden bij Mantelzorgcentraal via de website (www.mantelzorgcentraal.nl).
2.2.2. Mantelzorgcentraal zorgt voor telefonische ondersteuning bij het online invullen, indien dat nodig is.
2.2.3. De mantelzorger ontvangt vervolgens digitaal een bevestiging van zijn/haar registratie.
2.2.5. Landelijke en gemeentelijke actuele mantelzorginformatie ontvangt de mantelzorger drie keer per jaar via het magazine voor mantelzorgers.
2.2.6. Het bewijs van registratie die de mantelzorger ontvangt is geldig tot 31 december van het desbetreffende jaar.

2.3. Beëindiging registratie

2.3.1. De mantelzorger dient zich uit te schrijven als er geen sprake meer is van het verlenen van mantelzorg volgens de gestelde voorwaarden. Uitschrijven kan door een mail te sturen naar info@mantelzorgcentraal.nl.
2.3.2. De registratie kan beëindigd worden bij opgave van onjuiste gegevens en informatie.

3. Waardering

3.1. Mantelzorgwaardering

3.1.1. De mantelzorger dient minimaal 18 jaar oud te zijn
3.1.2. De persoon die verzorgd (zorgvrager) wordt door de mantelzorger, dient woonachtig te zijn in Gouda of de mantelzorger woont zelf in Gouda.
3.1.3. De mantelzorger zorgt langdurig, intensief en onbetaald voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevende is en met wie hij of zij een persoonlijke band heeft. Dit houdt in minimaal 8 uur per week en minimaal drie maanden lang.
3.1.4. De mantelzorger kan één keer per jaar aanspraak maken op de mantelzorgwaardering.
3.1.5. De mantelzorger is verantwoordelijk voor de juiste opgave van gegevens en het voldoen aan de voorwaarden die de gemeente stelt.
3.1.6. Mantelzorgcentraal registreert de aanspraak op de mantelzorgwaardering in opdracht van de gemeente Gouda. Zonder registratie is er geen waardering te verkrijgen.
3.1.7. Bij twijfel over de juistheid van de opgave van de gegevens, kan de gemeente een nacontrole uitoefenen.
3.1.8. Bij opgave van onjuiste gegevens en informatie kan de gemeente de waardering terugvorderen.

4. Klachten / bezwaar

4.1. Klachten over de (afhandeling) van de registratie dienen per omgaande na het ontstaan van de klacht bij Palet Welzijn te worden ingediend via klacht@paletwelzijn.nl. Palet Welzijn zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van een klacht de mantelzorger van een reactie voorzien.

4.2. Wanneer een mantelzorger het niet eens is met het besluit dat is genomen door de gemeente inzake de waardering, kan daartegen in bezwaar worden gegaan. Deze procedure kan opgevraagd worden bij de gemeente Gouda.

5. Privacy

Mantelzorgcentraal verwerkt persoonsgegevens van de mantelzorger uitsluitend ten behoeve van de registratie, waardering en de uitvoering van mantelzorgondersteuning in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

6. Toepasselijk recht

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.